Skybaby energiaital nyereményjáték,

az INTERSPAR együttműködésével

GDPR szabályzat

 

 

 1. Az adatkezelés célja

 

A Játékos - a továbbiakban: Játékos - beleegyezik abba, hogy a jelen Játékszabályzattal bekért, a Játék során általa megadott személyes adatait a Szervező/Lebonyolító a Játék lebonyolítása érdekében (nyertesek azonosítása, kapcsolatfelvétel és nyeremények feladása / átadása) kezelje. 

 

A Játékban résztvevő Játékosok pályázatuk során tevőlegesen elfogadják és tudomásul veszik a Játék hivatalos játékszabályát és adatvédelmi szabályzatát, 

 

A Játékban résztvevő minden Játékos kifejezetten beleegyezését adja ahhoz, hogy a Nyertesről és a nyeremény átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel is készüljön, amelyet a Szervező és/vagy Lebonyolító a Szervező termékeinek és szolgáltatásainak ajánlásában, illetve hirdetéseiben minden további külön hozzájárulás és ellenszolgáltatás nélkül akár egészében, akár részleteiben felhasználhatja a személyiségi jogok maradéktalan betartása mellett.

 

Szervező:                             Skybaby SD Kft. (a továbbiakban Szervező)

székhelye:                           2400 Dunaújváros, Balogh Ádám utca 16-18.

cégjegyzékszáma:            07-09-027114

Lebonyolító:                      Flying Birds Entertainment Kft.(a továbbiakban lebonyolító)
székhelye:                           8646 Balatonfenyves, Úttörő utca 224.
cégjegyzékszáma:            14-09-315427

Lebonyolító végzi a „Skybaby energiaital nyereményjáték, az INTERSPAR együttműködésével” elnevezésű nyereményjáték - a továbbiakban: Játék - teljes körű lebonyolítását.

 

A nyertesek sorsolását, kiértesítését és a nyeremények kiosztását a Lebonyolító kezeli. A résztvevők személyes adatainak feldolgozása és egyeztetése a Lebonyolító által történik.

Adatkezelési és nyilvántartási szám:
NAIH - 134919/2017 // Nyereményjáték és ahhoz kapcsolódó adatbázis kezelés

A Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor a társaság különös tekintettel vette figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”) rendelkezéseit. 

 

 1. Az adatkezelés fogalma

 

Adatkezelés: a Személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen a Személyes adatok gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, tárolása, átalakítása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, betekintése, felhasználása, közlése, továbbítása, terjesztése vagy egyéb módon hozzáférhetővé tétele, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, korlátozása, törlése és megsemmisítése. 

 

Az adatkezelés a Játékos hozzájárulásán alapul; a Játékban való részvétellel és adatainak közlésével a Játékos elfogadja, hogy személyes adatainak kezelésére kerül sor az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) rendelkezéseinek megfelelően, illetve a jelen pont szerinti tájékoztatás alapján.

 

A megadott adatok valóságtartalmáért a Játékost felelősség terheli. A hiányos, téves, továbbá valótlan adatszolgáltatás a Játékból való kizárást vonja maga után. 

 

Bármely Játékos e-mail címének ,valamint a regisztráció során megadott adatainak (pl. név, cím, email cím, telefonszám stb.) megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről ill. az általa megadott adatok felhasználásával kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. 

 

E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen és/vagy adatokkal történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Játékost terheli, aki az e-mail címet regisztrálta és az adatokat megadta

 

Az adatszolgáltatás önkéntes, azonban a Játékos tudomásul veszi, hogy

 • amennyiben nem adja meg a Játék lebonyolításához szükséges, Játékszabályzatban megjelölt adatait vagy amennyiben azok törlését kéri a nyeremény átadását megelőzően, az a Játékból való kizárásához vezet; valamint

 • amennyiben az Adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény – vagy más törvény – a Szervező részére kötelező adatkezelést ír elő (pl. a nyertesek név- és lakcímadatait tartalmazó sorsolási jegyzőkönyv 5 évig történő kötelező megőrzése), a Játékos által kért törlésnek a Szervező csak ezen kötelező adatkezelést követően tud eleget tenni. 

A Szervező garantálja, hogy a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) és a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvényben foglalt valamennyi kötelezettségnek eleget tesz. 

 

 1. Az adatkezelésre jogosult személye és az adatok megismerésére jogosult személyek köre

 

Az adatkezelésre jogosult:  a Szervező és annak informatikai partere, az adatfeldolgozó: a Lebonyolító. Az adatok megismerésére a Lebonyolítónak, a Szervezőnek, és azok informatikai partereinek Játék lebonyolításáért felelős munkavállalói, továbbá a nyereményt biztosító cég munkavállalói a jogosultak.

 

Adatkezelő: aki az Adatkezelés céljait és eszközeit – önállóan vagy másokkal együtt – meghatározza. 

 

Az adatkezelő e tevékenysége során adatfeldolgozóként igénybe veszi: 

 

Lebonyolító:           Flying Birds Entertainment Kft.(Adatkezelő)
székhelye:               8646 Balatonfenyves, Úttörő utca 224.
cégjegyzékszáma:14-09-315427 

Adatfeldolgozó: az a szolgáltató, aki az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel. A jelen Tájékoztatóban hivatkozott szolgáltatások esetében Adatfeldolgozók: Lebonyolító, és a nyereményt biztosító cég munkavállalói jogosultak. 

 

 1. Adatkezelő által kezelt adatok köre és célja

 

Az adatkezelés célja az érintettek azonosítása a sorsolás során, valamint a kapcsolattartás. 

 

Az adatkezelés jogalapja a Játékos önkéntes, adatkezeléshez való hozzájáruló nyilatkozata, amely a Játékban való részvétellel a Játékszabályzat elfogadásával egyidejűleg megtörténik.

 

Azzal, hogy a Játékos a Játékban saját döntése alapján részt vesz, azzal ráutaló magatartással önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szervező az alábbi adatait, az alábbi célra és jogalapon kezelje:

 

A kezelt személyes adatok köre: 

 • név

 • lakcím

 • e-mail-cím

 • telefonszám

 • vásárlás időpontja

 • blokk vagy a nem adóügyi bizonylat bizonylatszámában szereplő AP kód

 • checkbox: "A blokkon vagy a nem adóügyi bizonylaton szerepel XXXXX Ft értékben Skybaby vásárlás?”

 • checkbox: Szabályzat elfogadása

 

 1. A kezelt adatok típusa, az adatkezelés célja, jogalapja és időtartama

 

5.1. A Játékos neve

a)     az adatkezelés célja: 

-        a Játékos azonosítása mellett a Játékosnak a Játékban való részvétel biztosítása, továbbá a Nyeremény átadásának elősegítése, a Játékossal való kapcsolattartás biztosítása;
-        adózással és egyéb közterhek viselésével kapcsolatos kötelezettségek teljesítése;

b)     az adatkezelés jogalapja:
-        GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja szerinti önkéntes hozzájárulás

c)     az adatkezelés időtartama:
-        a Nyereményjáték lezárásától számított 5 (öt) év

 

5.2. A Játékos telefonszáma,  e-mail címe

a)     az adatkezelés célja: részvétel a Játékban, értesítés a Nyereményről, kapcsolattartás a Játékossal 

b)     az adatkezelés jogalapja:
-        GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja szerinti önkéntes hozzájárulás

c)      az adatkezelés időtartama:
-        a Játék lezárásától számított 5 (öt) év

 

5.3. A Játékos címe

d)     az adatkezelés célja:
-        a Nyeremény átadásának elősegítése, a Játékossal való kapcsolattartás biztosítása;
-        adózással és egyéb közterhek viselésével kapcsolatos kötelezettségek teljesítése;

e)     az adatkezelés jogalapja:
-        GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja szerinti önkéntes hozzájárulás 

f)      az adatkezelés időtartama:
-        a Nyereményjáték lezárásától számított 5 (öt) év

 

5.4. A Játékos természetes személyazonosító adatai

g)     az adatkezelés célja:
-        a Játékos azonosítása és a Játékban való részvételi feltételek fennállásának ellenőrzése
-        a Játékosnak a Játékban való részvételének biztosítása, továbbá a Nyeremény átadásának elősegítése, a Játékossal való kapcsolattartás biztosítása;
-        adózással és egyéb közterhek viselésével kapcsolatos kötelezettségek teljesítése;

h)     az adatkezelés jogalapja:
-        GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja szerinti önkéntes hozzájárulás

i)      az adatkezelés időtartama:
-        a Nyereményjáték lezárásától számított 5 (öt) év

 

5.5. Az adatkezelés további célja, és jogalapja a jelen 5. pontban foglaltakon túl a játék Nyertese vonatkozásában:
a) a Nyertes neve és lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti település megnevezése tekintetében a Nyertes személyének nyilvános – a sorsolás tisztaságának igazolását biztosító – bejelentése,
b) A Nyertes neve, lakóhelye vagy tartózkodási helye, illetve a nyeremény értéke tekintetében az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvényen, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényen és a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényen alapuló törvényi kötelezettségek teljesítése. 

 

A Szervező a nyertes Játékos nevét és lakhelyét – település megjelölésével - megjelenteti weboldalán, és esetlegesen egyéb Skybaby SD Kft.által igénybe vett médiumokban is (pl. Facebook). 

 

A Szervező által kezelt adatok kezelésének időtartama a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:22.§-án, valamint az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvényen alapul (elévülési idő).

 

 1. Az adatkezelés elvei és módja

6.1. Az Adatkezelők a Személyes adatokat a jóhiszeműség és a tisztesség és átláthatóság elveinek, valamint a hatályos jogszabályok és jelen Tájékoztatóban rendelkezéseinek megfelelően kezelik. 

 

6.2.  A Szolgáltatások igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges Személyes adatokat az Adatkezelők az érintett Játékos hozzájárulása alapján, és kizárólag célhoz kötötten használják fel. 

 

6.3 Az Adatkezelők a Személyes adatokat csak a jelen Tájékoztatóban ill. a vonatkozó jogszabályokban meghatározott célból kezelik. A kezelt Személyes adatok köre arányban áll az Adatkezelés céljával, azon nem terjeszkedhet túl. 

Minden olyan esetben, ha a Személyes adatokat az Adatkezelők bármelyike az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Játékost tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa. 

 

6.4. Adatkezelők a megadott Személyes adatokat nem ellenőrzik. A megadott Személyes adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. 

 

6.5. Az Adatkezelők az általuk kezelt Személyes adatokat a jelen Tájékoztatóban meghatározott Adatfeldolgozókon, valamint egyes – a jelen Tájékoztatóban hivatkozott – esetekben a Külsős szolgáltatókon kívül harmadik félnek át nem adják. 

 

A jelen pontban foglalt rendelkezés alól kivételt képez az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása, mely az érintett Játékos beazonosítására alkalmas egyéb adatát semmilyen formában nem tartalmazhatja, ez által nem minősül Adatkezelésnek, sem adattovábbításnak. 

Az Adatkezelők bizonyos esetekben – hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt– harmadik személyek számára hozzáférhetővé teszik az érintett Játékos elérhető Személyes adatait. 

 

6.6. Az Adatkezelők rendszere a Játékosok aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatók össze a Játékosok által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal. 

 

6.7 Az Adatkezelők az általuk kezelt Személyes adat helyesbítéséről, korlátozásáról ill. törléséről az érintett Játékost, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban a Személyes adatot Adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az Adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti. 

 

6.8. Az Adatkezelők gondoskodnak a Személyes adatok biztonságáról, megteszik azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítják azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok véletlen elvesztését, jogtalan megsemmisülését, jogosulatlan hozzáférését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását, jogosulatlan terjesztését. E kötelezettség teljesítésére az Adatkezelők minden olyan harmadik felet felhívnak, akik részére Személyes adatokat továbbít. 

 

6.9. Tekintettel a GDPR vonatkozó rendelkezéseire az Adatkezelők nem kötelesek adatvédelmi tisztviselő kijelölésére. 

 

 1. Az adatkezelés időtartama


7.1. A kódfeltöltés során megadott adatokra vonatkozó adatkezelés a Nyereményjáték lezárásától számított 5 (öt) év.

 

7.2.  Jogellenes, megtévesztő Személyes adat használata esetén vagy a Játékos által elkövetett bűncselekmény, illetve rendszer elleni támadás esetén az Adatkezelők jogosultak a Játékos regisztrációjának megszűnésével egyidejűleg Személyes adatait haladéktalanul törölni, ugyanakkor – bűncselekmény gyanúja vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén – jogosult a Személyes adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára megőrizni is. 

 

 1. A hozzájáruló nyilatkozat visszavonása és felhasználási jogok

 

8.1.  A Játékos az adatkezeléshez történő hozzájárulását bármikor visszavonhatja az info@skybaby.hu e-mail címre küldött vagy a Lebonyolító székhelyére (1095 Budapest, Soroksári út 48. ) postai úton megküldött levelében, vagy a Szervező székhelyére küldött postai úton megküldött levélben (2400 Dunaújváros, Balogh Ádám utca 16-18.)

 

A fenti nyilatkozat kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül a Játékos adatai a Szervező/Lebonyolító nyilvántartásából törlésre kerülnek. A Játékosok ugyanezen a címen, illetve e-mail címen kérhetik adataik helyesbítését is. 

 

8.2. A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához szükséges adatok törlését a nyeremények átadása előtt kérelmezi. 

 

8.3. A Felhasználó Személyes adatai kezeléséről bármikor írásban, az Adatkezelők bármelyike címére küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott levélben, illetve a info@skybaby.hu e-mailben tájékoztatást kérhet. A levélben küldött tájékoztatáskérést az Adatkezelő akkor tekinti hitelesnek, ha a megküldött kérelem alapján a Játékos egyértelműen beazonosítható. 

 

E-mailben küldött tájékoztatáskérést az Adatkezelő csak akkor tekint hitelesnek, ha azt a Játékos regisztrált e-mail címéről küldik, ez azonban nem zárja ki, hogy az Adatkezelő a tájékoztatás megadása előtt a Játékost más módon is beazonosítsa. 

 

A tájékoztatáskérés kiterjedhet a Játékosnak az Adatkezelők által kezelt adataira, azok forrására, az Adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges Adatfeldolgozók nevére és címére, az Adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint a Személyes adatoknak továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg Játékos adatait. 

 

8.4. Játékos kérheti az Adatkezelők által kezelt Személyes adatainak helyesbítését vagy módosítását. Figyelembe véve az Adatkezelés célját, a Játékos kérheti a hiányos Személyes adatok kiegészítését. Személyes adat módosítására irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre. 

 

8.5.  A Játékos tiltakozhat Személyes adatainak kezelése ellen 

a) ha a Személyes adatok kezelése kizárólag az Adatkezelőkre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges; 

b) ha az Adatkezelés célja közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás; vagy 

c) ha az Adatkezelésre közérdekű feladat teljesítése érdekében kerül sor. 

 

A Szervező a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legkésőbb 30 napon belül megvizsgálja eés ha a tiltakozás megalapozottságát megállapítják, az Adatkezelést megszüntetik és a kezelt Személyes adatokat zárolják, továbbá a tiltakozásról és az annak alapján tett intézkedésekről értesítik mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatok korábban továbbításra kerültek. 

 

 

 

 1. Adatfeldolgozás


9.1. Az Adatkezelők tevékenységük ellátásához a jelen Tájékoztatóban fentebb nevesített Adatfeldolgozót veszik igénybe. 

 

9.2. Az Adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag az Adatkezelőkkel kötött szerződés, és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni. Az Adatfeldolgozók a részükre az Adatkezelő által továbbított és általuk kezelt vagy feldolgozott Személyes adatokat a GDPR által előírt rendelkezésekkel összhangban rögzítik, kezelik, ill. dolgozzák fel, és erről nyilatkozatot tesznek az Adatkezelők részére. 

 

9.3. Az Adatkezelők ellenőrzik az Adatfeldolgozók munkáját.


9.4. Az Adatfeldolgozók további adatfeldolgozó igénybe vételére csak az Adatkezelők hozzájárulásával jogosultak. 

 

 1. Külső szolgáltatók

 

10.1. Az Adatkezelők a Szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan számos esetben Külső szolgáltatókat vesznek-vehetnek igénybe, amely külső szolgáltatókkal az Adatkezelők együttműködnek.

 

10.2. A Külső szolgáltatók rendszereiben kezelt Személyes adatok tekintetében a Külső szolgáltatók saját adatvédelmi tájékoztatójában foglaltak az irányadók. Az Adatkezelők minden tőlük telhetőt megtesznek annak érdekében, hogy a Külső szolgáltató a részére továbbított Személyes adatokat a jogszabályoknak megfelelőn kezelje, és azokat kizárólag a Játékos által meghatározott vagy a jelen Tájékoztatóban alább rögzített célra használja fel. A Külső szolgáltatók a részükre az Adatkezelők által továbbított és általuk kezelt vagy feldolgozott Személyes adatokat a GDPR által előírt rendelkezésekkel összhangban rögzítik, kezelik, ill. dolgozzák fel és erről nyilatkozatot tesznek az Adatkezelők részére. 

 

Az Adatkezelők a Külső szolgáltatók számára végzett adattovábbításról a jelen Tájékoztató keretében tájékoztatják a Játékosokat. 

 

10.3 Webanalitika és hirdetéskiszolgáló külső szolgáltatók

A Szolgáltatások oldalaihoz kapcsolódóan az Adatkezelők webanalitikai külső szolgáltatókkal működnek együtt. 

E külső szolgáltatók hozzáférhetnek a Játékos IP címéhez, ezen felül pedig sok esetben cookie-k, esetenként web beacon (az IP cím, a látogatott honlap rögzítésére szolgáló, a honlapokon, esetenként e-mailekben vagy mobil applikációkban alkalmazott webes jelölő), clicktag (egy adott hirdetésre történt kattintást azonosító jelölő mérőkód) vagy egyéb kattintásmérők használatával biztosítják a Szolgáltatások személyre szabását vagy elemzését, statisztikák készítését. 

Az e külsőszolgáltatók által elhelyezett cookie-k bármikor törölhetők a Játékos készülékéről, a böngésző(k) megfelelő beállításainak kiválasztásával pedig általában visszautasítható a cookie-k használata. A Külső szolgáltatók által elhelyezett cookie beazonosítása az adott cookie-hoz kapcsolódó domain alapján történhet. A web beacon, a clicktag és az egyéb kattintásmérők visszautasítására nincs lehetőség. 

E külső szolgáltatók a részükre továbbított Személyes adatokat saját adatvédelmi tájékoztatóik szerint kezelik. 

 

Az Adatkezelőkkel együttműködő webanalitikai  külső szolgáltató: Google LLC. 

 

 1. Az Adatkezelési tájékoztató módosítása

 

Az Adatkezelők fenntartják maguknak a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalú döntésével bármikor módosítsa. A Játékos a következő belépéssel elfogadja a Tájékoztató mindenkor hatályos rendelkezéseit, ezen túlmenően az egyes Játékosok beleegyezésének kikérésére nincs szükség 

 

 1. Jogorvoslati lehetőségek az adatkezeléssel kapcsolatban

 

A Játékosok jogorvoslati lehetőségeit – többek között – az Infotv. 14-23. §-ai tartalmazzák. 

A Játékosok bármikor tájékoztatást kérhetnek a személyes adataik kezeléséről, amelyet az adatkezelő csak az Infotv. szerinti kivételes esetekben tagadhat meg. A tájékoztatás megtagadása esetén az adatkezelő írásban közli, hogy a felvilágosítás megtagadására a törvény mely rendelkezése alapján került sor. 

 

A Játékos a jogainak megsértése esetén bírósághoz is fordulhat, amely az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per – a Játékos választása szerint – a Játékos lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani. Ha az adatkezelő a Játékos adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Ha az adatkezelő a Játékos adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével a Játékos személyiségi jogát megsérti, a Játékos sérelemdíjat követelhet. Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy a Játékos személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem a Játékos szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott. 

 

Bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel felkereshetők az Adatkezelő munkatársai is info@skybaby.hu e-mail címen. 

 

A Játékos az Adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu;  honlap: www.naih.hu) is fordulhat.