Skybaby energiaital nyereményjáték, a MOL töltőállomásokon

JÁTÉKSZABÁLYZAT

 

 

I.1 Szervező, lebonyolító

 

Szervező:                 Skybaby SD Kft. (a továbbiakban Szervező)

székhelye:                2400 Dunaújváros, Balogh Ádám utca 16-18.

cégjegyzékszáma:     07-09-027114

 

 

Lebonyolító:              Artvertising Kft. (a továbbiakban Lebonyolító)

székhelye:                  1095 Budapest, Soroksári út 48. 

cégjegyzékszáma:    01-09-929370

 

 

Lebonyolító végzi a ’Skybaby energiaital nyereményjáték, a MOL töltőállomásokon’ elnevezésű nyereményjáték - a továbbiakban: Játék - teljes körű lebonyolítását.

 

A nyertesek sorsolását, kiértesítését és a nyeremények kiosztását a Lebonyolító kezeli. A résztvevők személyes adatainak feldolgozása és egyeztetése a Lebonyolító által történik.

 

Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH—146158/2018

 

 

 

1.2 A játék neve, szervezője

Jelen szabályzat vonatkozik a SkyLine-Computer Informatikai és Fejlesztési Kft. (továbbiakban: SkyLine) által kezelt, karbantartott https://molnyeremenyjatek.skybaby.hu weboldalon futó „Skybaby energiaital nyereményjáték, a MOL töltőállomásokon” nevű AP kód feltöltés játékra.

 

 

 

 2. A játékban való részvétel feltételei

A Szervező megbízásából az Artvertising Reklámügynökség Kft.(1095 Budapest, Soroksári út 48.) által lebonyolított Játékban kizárólag azon Vásárló vehet részt, aki az alábbi együttes feltételeknek megfelel: 

minden 18. életévét betöltött –- természetes, cselekvőképes személy, aki magyar állampolgár és Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik (a továbbiakban: Játékos). (A Játékban NEM vehetnek részt a Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői és azok Ptk. szerinti közeli hozzátartozói, valamint egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek tulajdonosai, vezető tisztségviselői és azok Ptk. szerinti közeli hozzátartozói. A Játékos a jelen játékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja. Amennyiben a Játékos a Játékszabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül. A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik.

Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

 

 

 3. A játék időtartama

A játék 2018.07.01 00:01:00 - 2018. 09. 01. 23:59:59 között tart. A játék időtartama alatt a MOL töltőállomásokon legalább két darab Skybaby energiaitalt vásárló játékos, a vásárlást igazoló blokk vagy a nem adóügyi bizonylat adatainak a https://molnyeremenyjatek.skybaby.hu weboldalra történő feltöltésével nevez a játékba a megadott nyereményért. A Játékban résztvevő termékek megvásárlására 2018. 07. 01 00:01:00 - 2018. 09. 01. 23:59:59 között, a MOL töltőállomások nyitvatartási idejében van lehetőség. 

 

 

4. A játék leírása, menete, nyertesek

 A Játékban azon Játékosok vesznek részt, akik maradéktalanul megfelelnek a 2. pontban meghatározott személyi feltételeknek és a ’Skybaby energiaital nyereményjáték, a MOL töltőállomásokon’ játék időtartama alatt vásárolnak legalább 1 alkalommal, két darab Skybaby Classic 0,25l; Skybaby Cool 0,25l vagy Skybaby Classic Zero 0,25l kiszerelésű energiaitalt a Mol töltőállomások valamelyikében és hiánytalanul feltöltik a vásárlást igazoló blokk vagy nem adóügyi bizonylat szükséges adatait a Játék időtartama alatt a https://molnyeremenyjatek.skybaby.hu weboldalra. 

 

A ’Skybaby energiaital nyereményjáték, a MOL töltőállomásokon’ időtartama alatt a https://molnyeremenyjatek.skybaby.hu oldalon a Játékosoknak a következő adatokat kell megadniuk: 

  • név
  • lakcím
  • e-mail-cím
  • telefonszám
  • vásárlás időpontja
  • blokk vagy a nem adóügyi bizonylat bizonylatszámában szereplő AP kód
  • checkbox: "A blokkon vagy a nem adóügyi bizonylaton szerepel XXXXX Ft értékben Skybaby vásárlás?”
  • checkbox: Szabályzat elfogadása

 

Hibásan megadott vagy valótlan adatokat tartalmazó kódfeltöltés esetén az adott szelvény kizárásra kerül. Minden feltöltött blokk vagy nem adóügyi bizonylat egy esélynek minősül, függetlenül attól, hogy kettő darab vagy annál több Skybaby Classic 0,25l; Skybaby Cool 0,25l vagy Skybaby Classic Zero 0,25l kiszerelésű energiaitalt termék vásárlását igazolja. 

A Játékosnak a vásárlást igazoló blokkját(jait) vagy a nem adóügyi bizonylatát(tait) meg kell őrizniük, mert a nyereményjáték megnyerése esetén a nyeremény átvételének feltétele az eredeti nyertes blokk vagy a nem adóügyi bizonylat leadása.

Minden Játékos, aki legalább egy érvényes blokk vagy a nem adóügyi bizonylat adatait feltöltötte, részt vesz a nyeremény sorsolásán. A játékosok a feltöltött blokkok vagy a nem adóügyi bizonylatok számának növelésével egyre nagyobb eséllyel pályáznak a nyereményre. 

 

 

 

5. Nyeremény és sorsolás

 A játék során a következő nyeremény kerül kiosztásra a megadott feltételek szerint a Játékosok között: 

1 darab Fiat 500 típusú személygépkocsi kerül kisorolásra.

A játék során 1 db nyertest sorsolunk ki, valamint további 10 tartaléknyertest jogosulatlan nyertes avatása esetére.

Sorsolás helye: Artvertising Kft., 1095 Budapest, Soroksári út 48. 

A sorsolás időpontja: 2018. 09. 02. 16:00

A sorsolás software segítségével elektronikusan.

 A sorsolás nem nyilvános. 

A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha: 

- a regisztrációhoz használt e-mail címe az egyeztetések során vagy annak megkezdése előtt bármely okból megszűnik

- egyértelműen bizonyítható, hogy hamis regisztrációval játszott, jogosulatlan előnyre szert téve ezzel;

 - egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon befolyásolni próbálja; - jelen Játékszabályzat bármely pontját megsérti. 

 

 

6. Nyertesek értesítése, nyeremény átadása

 A nyertest minden esetben a regisztrációhoz használt e-mail címen keresztül értesítjük. Amennyiben a megadott e-mail cím megszűnik vagy más okból nem elérhető, a nyertes nem jogosult a nyereményre. A nyertes értesítését háromszor kíséreljük meg. A nyertes a Lebonyolító által megadott magyarországi címen, személyesen veheti át a nyereményt. A nyeremény átadására az értesítés visszaigazolásától számított 90 (kilencven) napon belül kerül sor. A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremény átvétele érdekében. 

Amennyiben ennek nem tesznek eleget és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban a tartalék nyertest illeti. 

A kisorsolt nyertes, csak akkor jogosult a nyereményre, ha a játék során a nyertesként kisorsolt blokkot vagy a nem adóügyi bizonylatot megőrizte. A játékban feltöltött blokkot vagy a nem adóügyi bizonylatot, a nyertesnek magával kell hoznia a nyeremény átvételéhez. Ha a beküldött blokkadatok vagy a nem adóügyi bizonylat adatai megegyeznek a feltöltött adatokkal és a blokkot vagy a nem adóügyi bizonylatot kibocsátó töltőállomás blokk vagy a nem adóügyi bizonylat másolatával, akkor tekinthető érvényesnek a blokk vagy a nem adóügyi bizonylat. 

 

 

7. A Szervező felelőssége

A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a kiskorú vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli regisztrációjából / játékban való részvételéből, valamint a nyertes részére elektronikus úton: e-mailben elküldött értesítésnek, neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében. 

A nyeremény elvesztése, elhagyása, megsemmisülése, jogosulatlan általi átvétele vagy felhasználása esetére a lebonyolító kizárja a felelősséget, valamint a nyereménytárgy nem pótolható, más nyereményre nem váltható be. A Szervező kizárja felelősségét a felhasználóknál esetlegesen jelentkező számítógép vagy internet problémák, jogosulatlan számítógép hozzáférés okán és azzal összefüggésben keletkezett károk tekintetében. A Szervező kizárja a felelősségét bármely olyan körülmény miatt, amely a nyereménytárgy használata során a Nyertesnél illetve harmadik személynél felmerül. A lebonyolító nem felelős a termék meghibásodása, igénybe vett szolgáltatás hiányossága vagy hibája esetére. A Szervező, jelen szabályzat szerinti nyeremény nyertes részére történő átadására vállal kötelezettséget.

 

 

 

 

 8. Adatkezelés és adatvédelem

 A játékban való részvétel és az ahhoz kapcsolódó adatszolgáltatás önkéntes. A Szervező a regisztráció során hozzáférhetővé tett (megadott) személyes adatokat csak arra használja, hogy a Játék során szükséges értesítéseket és az üzeneteket a nyertesnek eljuttassa a Lebonyolító mint adatfeldolgozó útján. Az adatkezelés során a Lebonyolító a Szervező utasításai alapján jár el, és maradéktalanul betartja az Információs önrendelkezési jogról szóló 2011. évi CXII. törvényben, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 (2016. április 27.) sz. Általános Adatvédelmi Rendeletében (GDPR) foglalt előírásokat. Az adatokat harmadik személynek történő továbbítására nem ad instrukciót a Lebonyolítónak. Az Artvertising szavatolja, hogy a vonatkozó adatvédelmi jogszabályoknak megfelelő szervezési és technikai intézkedéseket foganatosítja az adatfeldolgozói tevékenysége során. A játékosok a hozzájárulás megadása előtt jelen játékszabályzat alapján teljes körű tájékoztatást kapnak [adatkezelő (Skybaby) szabályzata belinkelendő]az adatkezelés céljáról, időtartamáról és kezelésének módjáról, a jogorvoslati lehetőségekről. A Lebonyolító az adatkezelést az Adatkezelési Nyilvántartás részére 2018. május 25. előtt bejelentette, az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH—146158/2018. Jelen játék során megadott adatok kezelője: Skybaby SD Kft., adatfeldolgozó: Artvertising Kft. A Szervező fenntartja a jogot, hogy Lebonyolító útján a nyertes nevét és lakcímét – kizárólag helységnév feltüntetésével – a Játékszabályzatban leírtak és az érintett hozzájárulása alapján, az ott írt részletességgel közzétegye, mely közzétételhez a Játékos a regisztráció végrehajtásakor feltétel nélkül és kifejezetten hozzájárul. A játékban való részvétellel egyidejűleg a felhasználó / játékos kijelenti, hogy a játékszabályzatot és az adatvédelmi nyilatkozatot megismerte és elfogadta. A Szervező a Lebonyolító útján bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy helyesbítését. Cím: Artvertising Kft., 1095 Budapest, Soroksári út 48. A nyereményjátékra regisztráltak köre a jogérvényesítési lehetőségeit a 2011. évi CXII. törvény a GDPR, valamint a Ptk. alapján bíróság előtt gyakorolhatja, illetve kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) segítségét is (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; postai cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; telefon: +36 (1) 391-1400; web: www.naih.hu). A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Lebonyolító útján a játékot felfüggessze, vagy megszüntesse, amennyiben annak folytatása rajta kívülálló okok alapján nem lehetséges. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a játék feltételeit, így különösen a játék időtartamát vagy a jelen szabályzatot bármikor megváltoztassa, melyről haladéktalanul tájékoztatja a Résztvevőket a https://molnyeremenyjatek.skybaby.hu weboldalon.  A Szervező kizárja felelősségét a Játékkal kapcsolatos bármilyen kommunikációs anyagban esetlegesen előforduló nyomdai hibáért.

 

 

Artvertising Kft. 1095 Budapest, Soroksári út 48.

Kelt, Budapest, 2018. június 29.

 

 

1. számú melléklet – Fiat 500 típusú személyautó.