Skybaby energiaital nyereményjáték,

az INTERSPAR együttműködésével

JÁTÉKSZABÁLYZAT 

 

1.1 Szervező, lebonyolító

 

Szervező:                             Skybaby SD Kft. (a továbbiakban Szervező)

székhelye:                           2400 Dunaújváros, Balogh Ádám utca 16-18.

cégjegyzékszáma:            07-09-027114

Lebonyolító:                      Flying Birds Entertainment Kft.(a továbbiakban lebonyolító)
székhelye:                           8646 Balatonfenyves, Úttörő utca 224.
cégjegyzékszáma:            14-09-315427

 

 

Lebonyolító végzi a „Skybaby energiaital nyereményjáték, az INTERSPAR együttműködésével” elnevezésű nyereményjáték - a továbbiakban: Játék - teljes körű lebonyolítását.

 

A nyertesek sorsolását, kiértesítését és a nyeremények kiosztását a szervező kezeli. A résztvevők személyes adatainak feldolgozása és egyeztetése a lebonyolító által történik.

 

Az adatkezelés a GDPR előírásainak megfelelően történik. Az adatokat a nyereményjáték után minden további felhasználás nélkül a tároló felületekről a lebonyolító eltávolítja. Az adatkezelés során a lebonyolító maradéktalanul betartja az Információs önrendelkezési jogról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásait, az adatokat harmadik személynek nem továbbítja.

Adatkezelési és nyilvántartási szám:
NAIH - 134919/2017 // Nyereményjáték és ahhoz kapcsolódó adatbázis kezelés

 

1.2 A játék neve,

Jelen szabályzat vonatkozik a Skybaby SD Kft. által kezelt, karbantartott http://intersparnyeremenyjatek.skybaby.hu weboldalon futó, a lebonyolító által adatkezelt „Skybaby energiaital nyereményjáték, az INTERSPAR együttműködésével” nevű AP kód feltöltés játékra.

 

 2. A játékban való részvétel feltételei

A lebonyolító által lebonyolított „Skybaby energiaital nyereményjáték, az INTERSPAR együttműködésével” játékban kizárólag azon Vásárló vehet részt, aki az alábbi együttes feltételeknek megfelel:

minden 18. életévét betöltött –- természetes, cselekvőképes személy, aki magyar állampolgár és Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik (a továbbiakban: Játékos). (A Játékban NEM vehetnek részt a Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői és azok Ptk. szerinti közeli hozzátartozói, valamint egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek tulajdonosai, vezető tisztségviselői és azok Ptk. szerinti közeli hozzátartozói. A Játékos a jelen játékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja. Amennyiben a Játékos a Játékszabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül. A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik.

Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

 

 3. A játék időtartama

A játék 2018.11.01. 00:01:00 - 2018.12.10 . 23:59:59 között tart. A játék időtartama alatt Az INTERSPAR üzleteiben  legalább két darab Skybaby energiaitalt vásárló játékos, a vásárlást igazoló blokk adatainak a http://intersparnyeremenyjatek.skybaby.hu weboldalra történő feltöltésével nevez a játékba a megadott nyereményért. A Játékban résztvevő termékek megvásárlására 2018.11.01. 00:01:00 - 2018.12.10 . 23:59:59 között, az INTERSPAR  üzleteinek nyitvatartási idejében van lehetőség.

 

4. A játék leírása, menete, nyertesek

 A Játékban azon Játékosok vesznek részt, akik maradéktalanul megfelelnek a 2. pontban meghatározott személyi feltételeknek és a „Skybaby energiaital nyereményjáték, az INTERSPAR együttműködésével” játék időtartama alatt vásárolnak legalább 1 alkalommal, két  bármely ízesítésű Skybaby 0,25l  kiszerelésű energiaitalt az INTERSPAR üzletek valamelyikében és hiánytalanul feltöltik a vásárlást igazoló blokk szükséges adatait a Játék időtartama alatt a http://intersparnyeremenyjatek.skybaby.hu weboldalra.

 

A „Skybaby energiaital nyereményjáték, az INTERSPAR együttműködésével” játék időtartama alatt a http://intersparnyeremenyjatek.skybaby.hu oldalon a Játékosoknak a következő adatokat kell megadniuk:

•      név

•      lakcím

•      e-mail-cím

•      telefonszám

•      vásárlás időpontja

•      blokk kódja (AP)

•      checkbox: "A blokkon szerepel XXXXX Ft értékben Skybaby vásárlás?”

•      checkbox: Szabályzat elfogadása

 

Hibásan megadott vagy valótlan adatokat tartalmazó kódfeltöltés esetén az adott szelvény kizárásra kerül. Minden feltöltött blokk egy esélynek minősül, függetlenül attól, hogy kettő darab vagy annál több bármely ízesítésű Skybaby 0,25l;  energiaitalt termék vásárlását igazolja.

A Játékosnak a vásárlást igazoló blokkját(jait) meg kell őrizniük, mert a nyereményjáték megnyerése esetén a nyeremény átvételének feltétele az eredeti nyertes blokk leadása.

Minden Játékos, aki legalább egy érvényes blokk adatait feltöltötte, részt vesz a nyeremény sorsolásán. A játékosok a feltöltött blokkok számának növelésével egyre nagyobb eséllyel pályáznak a nyereményre.

 

5. Nyeremény és sorsolás

 A játék során a következő nyeremény kerül kiosztásra a megadott feltételek szerint a Játékosok között:

2* 1 darab Razor márkájú roller

A játék során 2 db nyertest sorsolunk ki, valamint további 10 tartaléknyertest jogosulatlan nyertes sorsolása esetére.

Sorsolás helye: Flying Birds Entertainment Kft. 8646 Balatonfenyves, Úttörő utca 224.
A sorsolás időpontja: 2018.12.11. 16:00

A sorsolás software segítségével elektronikusan történik.

 A sorsolás nem nyilvános.

A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:

- a regisztrációhoz használt e-mail címe az egyeztetések során vagy annak megkezdése előtt bármely okból megszűnik

- egyértelműen bizonyítható, hogy hamis regisztrációval játszott, jogosulatlan előnyre tett szert ezzel;

 - egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon befolyásolni próbálja;

- jelen Játékszabályzat bármely pontját megsérti.

- amennyiben nem mutatja fel az eredeti érvényes blokkot

 

6. Nyertesek értesítése, nyeremény átadása

 A nyertest minden esetben a regisztrációhoz használt e-mail címen keresztül értesítjük. Amennyiben a megadott e-mail cím megszűnik vagy más okból nem elérhető, a nyertes nem jogosult a nyereményre. A nyertes értesítését háromszor kíséreljük meg. A nyertes a Lebonyolító által megadott magyarországi címen, személyesen veheti át a nyereményt. A nyeremény átadására az értesítés visszaigazolásától számított 90 (kilencven) napon belül kerül sor. A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremény átvétele érdekében.

Amennyiben ennek nem tesznek eleget és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban a tartalék nyertest illeti sorsolási sorrendben. A kisorsolt nyertes, csak akkor jogosult a nyereményre, ha a játék során a nyertesként kisorsolt blokkot megőrizte. A játékban feltöltött blokkot, a nyertesnek magával kell hoznia a nyeremény átvételéhez. Ha a beküldött blokkadatok megegyeznek a feltöltött adatokkal és a blokkot kibocsátó INTERSPAR üzlet blokk másolatával akkor tekinthető érvényesnek a blokk.

 

7. A Lebonyolító felelőssége

A Lebonyolító kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a kiskorú vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli regisztrációjából / játékban való részvételéből, valamint a nyertes részére elektronikus úton: e-mailben elküldött értesítésnek, neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

A nyeremény elvesztése, elhagyása, megsemmisülése, jogosulatlan általi átvétele vagy felhasználása esetére a lebonyolító kizárja a felelősséget.

A szervező felelőssége, hogy a nyeremény az arra jogosult részére legyen átadva. A nyereménytárgy nem pótolható, más nyereményre nem váltható be. A lebonyolító kizárja felelősségét a felhasználóknál esetlegesen jelentkező számítógép vagy internet problémák, jogosulatlan számítógép hozzáférés okán és azzal összefüggésben keletkezett károk tekintetében. A lebonyolító kizárja a felelősségét bármely olyan körülmény miatt, amely a nyereménytárgy használata során a Nyertesnél illetve harmadik személynél felmerül. A lebonyolító nem felelős a termék meghibásodása, igénybe vett szolgáltatás hiányossága vagy hibája esetére. A Szervező, jelen szabályzat szerinti nyeremény nyertes részére történő átadására vállal kötelezettséget.

 

 8. Adatkezelés és adatvédelem

 A játékban való részvétel és az ahhoz kapcsolódó adatszolgáltatás önkéntes. A lebonyolító a regisztráció során hozzáférhetővé tett (megadott) személyes adatokat csak arra használja, hogy a Játék során szükséges értesítéseket és az üzeneteket a nyertesnek eljuttassa. Az adatkezelés során a lebonyolító maradéktalanul betartja az Információs önrendelkezési jogról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásait, az adatokat harmadik személynek nem továbbítja. A játékosok a hozzájárulás megadása előtt jelen játékszabályzat alapján teljes körű tájékoztatást kapnak a https://naih.hu/ oldalon az adatkezelés céljáról, időtartamáról és kezelésének módjáról, a jogorvoslati lehetőségekről. a lebonyolító az adatkezelést az Jelen játék során megadott adatok kezelője: Flying Birds Entertainment Kft., adatfeldolgozó: Flying Birds Entertainment Kft. A lebonyolító fenntartja a jogot, hogy a nyertes nevét és lakcímét – kizárólag városnév feltüntetésével – a Játékszabályzatban leírtak alapján az érintett hozzájárulása alapján az ott írt részletességgel közzétegye, mely közzétételhez a Játékos a regisztráció végrehajtásakor feltétel nélkül és kifejezetten hozzájárul. A játékban való részvétellel egyidejűleg a felhasználó / játékos kijelenti, hogy a játékszabályzatot és az adatvédelmi nyilatkozatot megismerte és elfogadta. A lebonyolító bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy helyesbítését a következő címen: Flying Birds Entertainment Kft. 8646 Balatonfenyves, Úttörő utca 224.

 A nyereményjátékra regisztráltak köre a jogérvényesítési lehetőségeit a 2011. évi CXII. törvény, valamint a Ptk. alapján bíróság előtt gyakorolhatja, illetve kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) segítségét is (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; postai cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; telefon: +36 (1) 391-1400; web: www.naih.hu).

A lebonyolító és a Szervező fenntartja a jogot, hogy a játékot felfüggessze, vagy megszüntesse, amennyiben annak folytatása rajta kívülálló okok alapján nem lehetséges. A szervező fenntartja a jogot, hogy a játék feltételeit, így különösen a játék időtartamát vagy a jelen szabályzatot bármikor megváltoztassa, melyről haladéktalanul tájékoztatja a Résztvevőket a http://intersparnyeremenyjatek.skybaby.hu weboldalon.  A Szervező kizárja felelősségét a Játékkal kapcsolatos bármilyen kommunikációs anyagban esetlegesen előforduló nyomdai hibáért.

 

Skybaby SD Kft.

2400 Dunaújváros, Balogh Ádám utca 16-18.

1. számú melléklet – Razor E Prime típusú roller

Razor E Prime típusú roller
 

SPECIFIKÁCIÓK

 • Maximum terhelhetőség: 80 kg

 • Életkor: 14+

 • Szín: sötétszürke

 • A termék súlya: 9,8 kg

 • A termék mérete összeszerelve: 12,2 x 46,2 x 10,3 cm

 • Akkumulátortöltő a dobozban

 • Összeszerelés szükséges

TELJES JELLEMZŐLISTA

 • Maximum sebesség: 24 km/h

 • Akár 40 perc folyamatos használat

 • Kezdő lökéssel induló, nagy nyomatékú motor (nincs lánc és szíj)

 • Elektronikus, hüvelykujjal vezérelhető gázkar

 • Elektronikus, hüvelykujjal vezérelhető motorfék

 • Alumínium váz

 • Acél villa

 • Háromszögletű, puha gumi markolat

 • Alumínium kormány szabadalmaztatás alatt álló, stabilizáló mechanizmussal

 • Dupla bilincs

 • Platform: 42,5 cm hosszú, 14 cm széles

 • Extra nagy (20 cm) tömör gumi kerekek

 • Állítható magasságú kormány

 • Visszahajtható kitámasztó

 • 36V, újratölthető lítium akkumulátor töltöttség-szint visszajelzővel